Klauzula dla Klientów sklepu internetowego

na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

 

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”):

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Czarczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AZETX z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 81, 62-510 Konin, NIP: 6651766025, REGON: 310272017. Kontakt e-mail: biuro@azetx.pl.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając e-mail na adres: biuro@azetx.pl.

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży w związku z realizacją zamówienia w sklepie internetowym na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku
  z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 3. windykacji należności, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest utrzymanie płynności finansowej
 4. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów firmy i dbania
  o jej dobre imię,
 5. analizy i statystyki sprzedaży na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dążenie do usprawniania procesów sprzedaży
  i dostosowania oferty do potrzeb klienta,
 6. zapewnienie bezpieczeństwa w tym wykrywania i zwalczania nadużyć na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest zapobieganie incydentom bezpieczeństwa i dbanie o jakość świadczonych usług,
 7. rozpatrywanie reklamacji w związku z realizacją umowy sprzedaży na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dbanie o jakość świadczonych usług oraz wywiązywanie się z postanowień umowy,
 8. badanie rynku zachowań i preferencji klienta oraz usprawnianie funkcjonowania strony sklepu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki,
 9. wysyłki informacji handlowych poprzez wysyłkę newslettera na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży- do czasu zakończenia umowy,
 2. dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej- maksymalnie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 3. dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami- do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 4. dane osobowe przetwarzane w celu windykacji należności- do momentu pełnego rozliczenia,
 5. dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji- 1 rok od rozpatrzenia reklamacji,
 6. dane osobowe przetwarzane w celu analizy i statystyki sprzedaży- 2 lata od dokonania zakupów w sklepie,
 7. dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa- 1 rok od dokonania zakupów w sklepie,
 8. dane osobowe przetwarzane w celu badania rynku zachowań i preferencji klienta oraz usprawniania funkcjonowania strony sklepu- do czasu wycofania zgody odbywającej się poprzez zmianę ustawień przeglądarki,
 9. dane osobowe przetwarzane w celu wysyłki newslettera- do czasu wycofania zgody.


KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. współpracujący z administratorem podmioty świadczące usługi doradcze i prawne,
 2. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy
  i organy państwowe);
 3. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej działające na zlecenie administratora,
 4. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora,
 5. banki oraz pozostałe instytucje finansowe w związku z realizacją należności w ramach umowy
 6. podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz administratora
 7. podmioty świadczące usługi audytorskie i kontrolne oraz windykacyjne świadczące usługi na rzecz administratora.
 8. właściciele serwisów społecznościowych (np. facebook),
 9. hurtownie realizujące zamówienia na rzecz administratora,
 10. podmioty świadczące usługi marketingu bezpośredniego na rzecz administratora.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy).

 

PRAWO SPRZECIWU

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@azetx.pl lub pisemnie na adres Administratora.  W przypadku wyrażenia zgody na technologię cookies, zgodę taką można wycofać poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.


PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku pozostałych celów podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, czy prawidłowego świadczenia usług.

Podanie danych osobowych na gruncie zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na realizację umowy sprzedaży jednakże niezbędne by móc świadczyć usługi newslettera. Odmowa podania danych w tym przypadku nie będzie rodzić negatywnych konsekwencji i nie ma wpływu na cały proces zakupowy w sklepie.