Obowiązek Informacyjny wynikający z RODO

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Dlatego przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest AZETX Piotr Czarczyński z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 81; 62-510 Konin (zwana dalej „AZETX“). Jesteśmy polskim producentem sprzętu sportowego oraz innych wyrobów z tworzyw sztucznych, także dystrybutorem w różnych kategoriach rekreacji, zabawy i zdrowia.

Jesteśmy właścicielem domen w których administratorem jest Azetx:

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem:

  • e-mail office@azetx.eu
  • Azetx Piotr Czarczyński z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 81, 62-510 Konin
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaPrawnie uzasadniony cel jeśli występuje.
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją.art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Umożliwienie wykonania umowy, klienci którzy przekazują nam dane swoje jako odbiorcy oraz dane nabywcy zgodnie z obowiązującym prawem w kraju.art. 6 ust. 1 lit. f RODOGdzie prawnie uzasadnionym celem jest umożliwienie klientom korzystania z naszych usług na podstawie umowy.
Rozpatrywania skarg i reklamacji.art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.art. 6 ust. 1 lit. f RODOWindykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenia statystyk.art. 6 ust. 1 lit. f RODOPosiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.art. 6 ust. 1 lit. f RODOProwadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez AZETX jedynie na podstawie posiadanych zgód.Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez AZETX obowiązków wynikających z przepisów prawa)art. 6 ust. 1 lit. f RODOUdzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.
Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, PIP),
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność
Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jeżeli jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania firmy Azetx i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Czas przechowywania danychDo czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy
Dokumenty rozliczeniowe

 

Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dokumenty związane z rękojmią

 

Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Dane dla celów marketingowych

 

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.
Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego

 

Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.
Dane przekazywane w celu przygotowania oferty  do przetargu, projektu lub przyszłej realizacji

 

Przez okres 5 lat celem zachowania zasady rozliczalności.
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z AZETX. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.